Friday, 21 January 2022

Notebook HP WiFi เสีย/ใช้งานไม่ได้

1

Notebook HP ตัวนี้เป็นรุ่นเกรดดีมากสำหรับยุค Core2 Duo ออกมาใหม่ๆ ลูกค้านำมาให้ซ่อม ด้วยอาการไม่สามารถเชื่อม Internet ผ่าน WiFi ได้

2

 

Hatyaicyber จัดการแก้ไขให้ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

facebook comments: